הסכם ביטוח מחשב

הסכם ביטוח מחשב

נא לשים לב, הביטוח מעניק הנחה משמעותית בתיקון המחשב.
הביטוח לא מבטיח כיסוי מלא של התיקון.

עיקרי ההסכם

 • מה מבוטח ? - כל תקלה, שבר או נזק פרט לגניבה או אבידה של המחשב או חלקים ממנו.

• הנחה של 50% על כל תיקון חוץ מסוללה ומטען מהחודש השני ועד תום שנת הביטוח.
• הנחה של 35% על סוללה ומטען מהחודש השני ועד תום הביטוח.
• הנחה של 25% על כל תיקון כולל סוללה ומטען בחודש הראשון.
• הנחה קבועה של 15% על מטענים, סוללות, שדרוג דיסק קשיח כולל SSD והתקנת אנטי וירוס לכל מחשב גם אם לא בוטח אצל המבטחת.
• אפשרות למחשב חליפי עד תום התיקון עבור 50 ש"ח ליום או בחינם לפי תנאי ההסכם המפורטים מטה.
• אם לא ניתן לתיקון או אם עברה תקופת ההתחייבות של המעבדה לתיקון תינתן הנחה של 25% לרכישת מחשב חדש זהה או באותה רמה.
• העברת או שמירת החומר המצוי במחשב התקול בהנחה משמעותית.

**********************************

הסכם בין הלקוח, להלן המבוטח לבין מעבדת ריפר לאב, להלן המבטחת בנוגע לביטוח מחשב, להלן המוצר.

1. תוקף ההסכם ממועד התשלום והנפקת חשבונית מס למשך שנה קלנדרית.
2. המוצר יזוהה לפי המספר הסידורי שלו כפי שיסופק למבטחת על ידי המבוטח.
3. המבוטח יקבל לדוא"ל או לידיו חשבונית מס בה יפורט המוצר ותקופת ההסכם.

מימוש ההסכם, זכויות, מחירים, הנחות והטבות במסגרת ההסכם

4. אם ירצה המבוטח לתקן את המוצר במסגרת ההסכם יביאו למעבדת ריפר לאב ברחוב י.ל פרץ 31 בתל אביב בשעות פתיחת המעבדה כמפורט באתר המעבדה.
5. המבוטח יכול להזמין שירותי איסוף והחזרה בכל הארץ. אריזת המוצר ושלמותו במהלך המשלוח יהיו באחריות המבוטח.
6. המבטחת תבצע אבחון למוצר התקול ותיתן למבוטח תוך עד שני ימי עסקים מיום קליטת המוצר במעבדת המבטחת הצעת מחיר לתיקון המוצר.
6.1 בחודש הראשון של ההסכם זכאי המבוטח להנחה של 25% מהצעת המחיר שתתקבל.
6.2 מהחודש השני של ההסכם ועד לסיום ההסכם זכאי המבוטח להנחה של 50% מהצעת המחיר שתתקבל פרט לחלקים המפורטים בסעיף 7 להסכם זה.
7. אם תידרש החלפת סוללה או מטען עקב תקלה במוצר :
7.1 זכאי המבוטח להנחה של 25% בחודש הראשון להסכם.
7.2 להנחה של 35% מהחודש השני להסכם ועד לסיום ההסכם.
8. מתחילת ההסכם ועד סיומו זכאי המבוטח להנחה קבועה של 15% עבור מטענים, סוללות, שדרוג דיסק קשיח כולל SSD והתקנת אנטי וירוס לכל מוצר גם אם לא בוטח אצל המבטחת ולפי זמינות במלאי המבטחת.
9. המבטחת מתחייבת לתיקון המוצר תוך עד 7 ימי עסקים מיום קליטת המוצר במעבדת המבטחת לכל סוג תיקון פרט לתיקון או החלפת לוח אם כמפורט בסעיף 11 להסכם זה.
9.1 אם לא עמדה המבטחת בזמן התיקון של עד 7 ימי עסקים מיום קליטת המוצר במעבדת
המבטחת פרט לתיקון או החלפת לוח אם כמפורט בסעיף 11להסכם זה, יהיה זכאי
המבוטח לקבל מוצר חליפי עד לסיום התיקון כמפורט בסעיף 13להסכם זה.
9.2 אם עברו 30 ימי עסקים מיום קליטת המוצר במעבדת המבטחת ולא תוקן המוצר פרט
לתיקון או החלפת לוח אם כמפורט בסעיף 11 להסכם זה, יהיה זכאי המבוטח לקבל
מוצר חדש כמפורט בסעיף 14 להסכם זה.
10. המבטחת מתחייבת לתיקון או החלפת לוח אם במוצר תוך עד 21 ימי עסקים מיום קליטת המוצר במעבדת המבטחת.
10.1 במקרה של תקלה בלוח האם, אם לא תוקן המוצר תוך עד 7 ימי עסקים מיום קליטת
המוצר במעבדת המבטחת, יהיה זכאי המבוטח לקבל מוצר חליפי עד לסיום התיקון
כמפורט בסעיף 13 להסכם זה.
10.2 במקרה של תקלה בלוח האם, אם לא תוקן המוצר תוך עד 50 ימי עסקים מיום קליטת
המוצר במעבדת המבטחת יהיה זכאי המבוטח לקבל מוצר חדש כמפורט בסעיף 14
להסכם זה.
11. המבוטח זכאי לקבלת מוצר חליפי עד לסיום התיקון לפי הזמינות במלאי של המבטחת בתשלום של 50 ש"ח ליום כולל מע"מ ובתיאום מראש.
12. בכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 10.1 ו 11.1 להסכם זה זכאי המבוטח לקבלת מוצר חליפי ללא חיוב נוסף עד לסיום התיקון, המבטחת לא מתחייבת לספק מוצר זהה או באותה רמה של המוצר המבוטח.
13. בכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים 10.2 ו 11.2 להסכם זה זכאי המבוטח להחלפת המוצר המבוטח במוצר חדש זהה או באותה רמה בהנחה של 25% ממחיר השוק לפי אתר זאפ. זאת תוך עד 14 ימים ממועד זכאותו.
14. חלקים המוחלפים במוצר או מוצר שלם שיוחלף למבוטח יישארו בבעלות המעבדה.
15. במקרים בהם יסופק למבוטח מוצר חליפי או מוצר חדש זכאי המבוטח להנחה בביצוע העברת החומר המצוי במוצר למוצר החליפי או החדש בכפוף לאפשרויות הטכניות של הביצוע.מחיר העברת החומר יהיה 150 ש"ח כולל מע"מ (הנחה של 100 ש"ח ממחיר מחירון המעבדה שהוא 250 ש"ח כולל מע"מ). המבטחת לא תהיה אחראית לשלמות החומר שיועבר.
16. המבוטח זכאי להנחה בביצוע הוצאת הדיסק הקשיח של המוצר למתאם חיצוני בכפוף לאפשרויות הטכניות של הביצוע. מחיר הוצאת הדיסק הקשיח למתאם חיצוני תהיה 150 ש"ח כולל מע"מ (הנחה של 100 ש"ח ממחיר מחירון המעבדה שהוא 250 ש"ח כולל מע"מ). המבטחת לא תהיה אחראית לשלמות החומר בדיסק הקשיח שיוצא למתאם חיצוני.
17. ההסכם לא כולל חומר המצוי בדיסק הקשיח של המוצר, למען הסר ספק המבטחת אינה אחראית לחומר או לתוכנות המצויות במוצר ולא תשלם עבור שחזור מידע או כל נזק אחר שיגרם למבוטח עקב תקלה בדיסק הקשיח או בתוכנה.
18. ההסכם אינו כולל גניבה או אבדה של המוצר או חלקים ממנו.

הגינות ויושר הדדי

19. המבטחת מתחייבת לאבחן את המוצר במקצועיות ולתת הצעת מחיר הוגנת בהתאם למחירים הרגילים אותם היא נותנת ללקוחות שאינם מבוטחים.
20. המבטחת מתחייבת לבצע את התיקון במקצועיות תוך שקיפות מלאה ותיאור כתוב של התקלה, התיקון והחלפים שבהם נעשה שימוש.
21. המבוטח יספק למבטחת כל מידע שיתבקש מהמבטחת ומצוי בידיו בנוגע למוצר בתום לב וללא הסתרת פרטים.
22. אם יימצא שהמבוטח ביצע פעולות שלא בתום לב כגון ביטוח מוצר תקול מבלי לדווח על כך למבטחת, החלפת רכיבים לרכיבים תקולים במוצר, החלפת או שינוי המספר הסידורי של המוצר או כל פעולה אחרת שמטרתה לזכות בטיפול במסגרת הביטוח שלא בתום לב, יתבטל ההסכם ולא יוחזרו כספי המבוטח ששולמו למבטחת. במקרה כזה המבטחת תראה עצמה רשאית לתבוע הוצאות מהמבוטח.

שרות לקוחות גדול מורכב מרגעי אמת קטנים